Često postavljana pitanja

 

 • Da li sam kandidat za izazov #OvakoStojeStvari Izazov 2020?

Ukoliko vas interesuje tema medijske i informacijske pismenosti, želite da se uključite u obeležavanje Global MIL Week 2020 u svojoj lokalnoj zajednici (ne važi za Beograd), a registrovani ste u Srbiji kao neprofitna organizacija ili medij – vi ste pravi kandidat za izazov.

 • Kakve ideje mogu da prijavim?

Dobrodošle su sve ideje koje imaju za cilj obeležavanje globalne Nedelje medijske i informacijske pismenosti, koja se u svetu obeležava od 24. do 31. oktobra. Tema ovogodišnje Nedelje medijske i informacijske pismenosti je odupiranje poplavi dezinformacija u vezi sa pandemijom.

Možete da popunite i više prijava, jer tako sebi povećavate šansu da budete među izabranim pobednicima.

Napomena: Svi događaji i ostale aktivnosti predložene vašom prijavom moraju obavezno poštovati mere prevencije i sprečavanje širenja zaraze izazvane korona virusom i bolesti COVID-19, prema preporukama Vlade Republike Srbije, kriznog štaba i nadležne lokalne/regionalne institucije zdravstvene zaštite.

 • Koji je tačno zadatak?

Osmislite projektni predlog koji obuhvata razgovor ili seriju događaja (prilagođenih vremenu pandemije), kojima se adekvatno obeležava globalna Nedelja medijske i informacijske pismenosti u vašoj lokalnoj zajednici, a sa ciljem odupiranja poplavi dezinformacija u vezi sa pandemijom. Možete organizovati lokalni događaj, razgovor, radionicu, debatu, okrugli sto ili tematsku izložbu u svojim prostorijama ili javnim prostorima u vašem mestu, poželjno na otvorenom, ali je važno da aktivnosti uključe neku od sledećih ciljnih grupa:

  • građani (posebno mladi),
  • komunikatori (naročito lokalni mediji i javna uprava),
  • lokalni biznisi,
  • influenseri (osoba ili osobe koje ostvaruju posebnu vrstu uticaja svojim javno izraženim stavovima kroz bilo koju javnu platformu za komunikaciju – društvene mreže, portali, drugi vid platforme).

Zadatak se odnosi na unapređenje medijske i informacijske pismenosti neke (ili svih) navedenih grupa i posledično podsticanje kritičkog razmišljanja građana, naročito u kontekstu borbe sa lažnim informacijama u vezi sa pandemijom.

 • Kako da se prijavim?

Na platformi ovakostojestvari.com najpre detaljno pogledajte Pravilnik o izazovu, a klikom na PRIJAVI SE! otvara vam se formular za prijavu, gde ćete u svega par koraka moći da prijavite svoju ideju. Po pristizanju popunjenog formulara, potrebno je kratko vreme da ga odobrimo i o tome vam pošaljemo povratnu informaciju putem vaše e-mail adrese za kontakt. Vodite računa da vaša prijava poseduje sve zahtevane elemente, kako bi bila odobrena! Sve odobrene prijave biće uzete u razmatranje za selekciju pobednika i raspodelu sredstava iz ukupnog fonda.

 • Kako ceo proces izgleda?

Ciklus izazova se sastoji iz sledećih faza:

Promocija i period za podnošenje prijava: Javnim objavljivanjem raspisanog poziva za podnošenje prijava zvanično otpočinje izazov (1. oktobar). Udruženja i mediji zainteresovani za unapređenje medijske i informacijske pismenosti podnose svoje prijave preko platforme ovakostojestvari.com, na kojoj se nalazi formular za popunjavanje.

Selekcija pobednika i objavljivanje rezultata: Sve odobrene prijave, koje ispunjavaju tehničke uslove propisane Pravilnikom, biće uzete u razmatranje. Učesnici čiji projekti su uzeti u dalje razmatranje će o tome biti obavešteni pisanim putem (e-mailom). Stručna komisija će izabrati pobednike, kojima će biti podeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara za implementaciju planiranih aktivnosti. Lista izabranih dobitnika biće objavljena javno na platformi ovakostojestvari.com (najkasnije 17. oktobra). 

Uručenje bespovratnih sredstava i implementacija: Podržane organizacije ili mediji će nakon objave rezultata potpisati ugovor sa Organizatorom i imaće vremena za implementaciju aktivnosti do kraja meseca (do 31. oktobra).

 • Šta ako ne znam da li moja ideja odgovara zahtevima izazova?

Ukoliko se pitate da li vaša ideja odgovara zahtevima izazova, predlažemo vam da se detaljno upoznate sa UNESCO uputstvima o obeležavanju Global MIL Week 2020. Dodatno, ohrabrujemo vas da se upoznate malo bolje sa aktivnostima koje su širom sveta u okviru MIL Nedelje bile sprovedene proteklih godina kako biste što bolje formulisali svoj predlog.

 • Moram li da imam tim ili mogu i samostalno da prijavim svoju ideju?

Mogu se prijaviti samo predstavnici neprofitnih organizacija ili lokalnih medija, registrovanih u Republici Srbiji. Poziv nije namenjen fizičkim licima (pojedincima).

 • Da li projekat treba da bude nov?

Projekat ne mora biti nov, niti kreiran isključivo i po prvi put za potrebe ovog poziva. Ono što mora da sadrži je jasno obrazloženje kako predložene aktivnosti unapređuju stanje medijske i informacijske pismenosti u lokalnoj zajednici i šire i kako pomažu u borbi protiv poplave dezinformacija u vezi sa pandemijom.

 • Da li moram da imam dodatnu prateću dokumentaciju za svoju ideju ili detaljniji opis?

Ne morate da imate dodatnu dokumentaciju, dovoljno je da jasno izložite svoju ideju i jednostavnim jezikom objasnite kako ćete iskoristiti sredstva u slučaju da budete jedan od pobednika.

Ipak, ukoliko smatrate da je za vas bolje da osim podataka koje ste ostavili prilikom popunjavanja formulara priložite i dodatne materijale – moći ćete i to da uradite u odgovarajućem polju ovog onlajn formulara.

 • Koliko sredstava mogu da tražim?

Ukupan fond bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000 dinara. 

Projekti mogu biti podržani pojedinačnim iznosima od 300.000, 200.000 ili 100.000 dinara, u zavisnosti od kompleksnosti predloženih aktivnosti i realnih resursa koji su neophodni za realizaciju.

O iznosu sredstava po pojedinačnom projektu odlučuje Komisija, u skladu sa propisima iznetim u Pravilniku.

 • Šta se dešava kad prijavim ideju?

Kada dobijemo vašu ideju, naš tim će sprovesti primarnu selekciju i odlučiti da li ona odgovara zahtevima izazova. Ukoliko ispunjava sve uslove, bićete o tome obavešteni, a vaša prijava će ući u razmatranje za dodelu bespovratnih sredstava.  

Preduslov učešća na izazovu su sledeći kriterijumi:

  • Tehnička ispravnost priložene dokumentacije (popunjena sva polja, pravilno i adekvatno, u formularu, blagovremeno poslata prijava),
  • Pravna i administrativna spremnost da se prime bespovratna sredstva za implementaciju projektne aktivnosti (nemanje dugovanja prema državi i trećim licima, da tekući računi pravnog lica nisu u blokadi). Spremnost za prijem bespovratnih sredstava dokazuje se proverom statusa registrovanog udruženja ili medija u registru Agencije za privredne registre na adresi apr.gov.rs, kao i proverom o tome da pravno lice nema račun u blokadi u poslednjih godinu dana uvidom u javni registar Pretraživanja dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije na adresi nbs.rs.

 • Kako izgleda proces izbora pobednika?

Po prispeću, sve prijave koje su prošle primarnu proveru biće prosleđene Komisiji na razmatranje. Zadatak Komisije je da odluči o pobednicima i raspodeli ukupan fond za bespovratna sredstva namenjena implementaciji najboljih predloženih aktivnosti.

 • Ko odlučuje o pobednicima?

Pobedničke projekte će birati Komisija, čiji će sastav biti naknadno objavljen. 

 • Kako se odlučuje o tome koji projekat dobija koliko sredstava?

Pobednički projekti će se odabrati na osnovu kvaliteta ideje, kao i njenog uticaja i primenjivosti u oblasti unapređenja medijske i informacijske pismenosti u lokalnoj zajednici.

Kriterijumi za odlučivanje su sledeći:

  • Tema i odgovor na zadatak – projekti koji jasno podržavaju unapređenje medijske i informacijske pismenosti, sa fokusom na borbu protiv poplave dezinformacija u vezi sa pandemijom,
  • Ciljna grupa i potencijalni uticaj – projekti koji imaju značaj za lokalnu zajednicu i uključuju neku od ciljnih grupa: građane – posebno mlade, komunikatore – naročito medije i javnu upravu), biznise i/ili influensere (uključujući i procenu broja korisnika projekta),
  • Izvodljivost projekta – predlog budžeta u odnosu na predložene aktivnosti,
  • Kapacitet pravnog lica da iznese projektne aktivnosti – opis pravnog lica, ljudstvo i druge resurse i potencijalno iskustvo u izvođenju prethodnih sličnih aktivnosti,
  • Argumentovan opis i relevantnost problema, te jasno definisani i merljivi ciljevi,
  • Usklađivanje postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta i
  • Potencijal za nastavak projekta u budućnosti – održivost projekta.

 • Šta ako moja ideja bude izabrana?

Kada se odaberu pobednički projekti, sa svima se potpisuje ugovor i sredstva se uplaćuju prema predloženoj formuli: ⅓ sredstava avansno, a ostatak od ⅔ po realizaciji aktivnosti i podnošenju narativnog i finansijskog izveštaja, koji mora biti odobren od strane Organizatora.