#OvakoStojeStvari Izazov 2020 – Često postavljana pitanja

Da li sam kandidat za izazov #OvakoStojeStvari Izazov 2020?

Ukoliko vas interesuje tema medijske i informacijske pismenosti, želite da se uključite u obeležavanje Global MIL Week 2020 u svojoj lokalnoj zajednici (ne važi za Beograd), a registrovani ste u Srbiji kao neprofitna organizacija ili medij – vi ste pravi kandidat za izazov.

Kakve ideje mogu da prijavim?

Dobrodošle su sve ideje koje imaju za cilj obeležavanje globalne Nedelje medijske i informacijske pismenosti, koja se u svetu obeležava od 24. do 31. oktobra. Tema ovogodišnje Nedelje medijske i informacijske pismenosti je odupiranje poplavi dezinformacija u vezi sa pandemijom.

Možete da popunite i više prijava, jer tako sebi povećavate šansu da budete među izabranim pobednicima.

Napomena: Svi događaji i ostale aktivnosti predložene vašom prijavom moraju obavezno poštovati mere prevencije i sprečavanje širenja zaraze izazvane korona virusom i bolesti COVID-19, prema preporukama Vlade Republike Srbije, kriznog štaba i nadležne lokalne/regionalne institucije zdravstvene zaštite.

Koji je tačno zadatak?

Osmislite projektni predlog koji obuhvata razgovor ili seriju događaja (prilagođenih vremenu pandemije), kojima se adekvatno obeležava globalna Nedelja medijske i informacijske pismenosti u vašoj lokalnoj zajednici, a sa ciljem odupiranja poplavi dezinformacija u vezi sa pandemijom. Možete organizovati lokalni događaj, razgovor, radionicu, debatu, okrugli sto ili tematsku izložbu u svojim prostorijama ili javnim prostorima u vašem mestu, poželjno na otvorenom, ali je važno da aktivnosti uključe neku od sledećih ciljnih grupa:

 • građani (posebno mladi),
 • komunikatori (naročito lokalni mediji i javna uprava),
 • lokalni biznisi,
 • influenseri (osoba ili osobe koje ostvaruju posebnu vrstu uticaja svojim javno izraženim stavovima kroz bilo koju javnu platformu za komunikaciju – društvene mreže, portali, drugi vid platforme).

Zadatak se odnosi na unapređenje medijske i informacijske pismenosti neke (ili svih) navedenih grupa i posledično podsticanje kritičkog razmišljanja građana, naročito u kontekstu borbe sa lažnim informacijama u vezi sa pandemijom.

Kako da se prijavim?

Na platformi ovakostojestvari.com najpre detaljno pogledajte Pravilnik o izazovu, a klikom na PRIJAVI SE! otvara vam se formular za prijavu, gde ćete u svega par koraka moći da prijavite svoju ideju. Po pristizanju popunjenog formulara, potrebno je kratko vreme da ga odobrimo i o tome vam pošaljemo povratnu informaciju putem vaše e-mail adrese za kontakt. Vodite računa da vaša prijava poseduje sve zahtevane elemente, kako bi bila odobrena! Sve odobrene prijave biće uzete u razmatranje za selekciju pobednika i raspodelu sredstava iz ukupnog fonda.

Kako ceo proces izgleda?

Ciklus izazova se sastoji iz sledećih faza:

 • Promocija i period za podnošenje prijava: Javnim objavljivanjem raspisanog poziva za podnošenje prijava zvanično otpočinje izazov (1. oktobar). Udruženja i mediji zainteresovani za unapređenje medijske i informacijske pismenosti podnose svoje prijave preko platforme ovakostojestvari.com, na kojoj se nalazi formular za popunjavanje.
 • Selekcija pobednika i objavljivanje rezultata: Sve odobrene prijave, koje ispunjavaju tehničke uslove propisane Pravilnikom, biće uzete u razmatranje. Učesnici čiji projekti su uzeti u dalje razmatranje će o tome biti obavešteni pisanim putem (e-mailom). Stručna komisija će izabrati pobednike, kojima će biti podeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara za implementaciju planiranih aktivnosti. Lista izabranih dobitnika biće objavljena javno na platformi ovakostojestvari.com (najkasnije 17. oktobra).
 • Uručenje bespovratnih sredstava i implementacija: Podržane organizacije ili mediji će nakon objave rezultata potpisati ugovor sa Organizatorom i imaće vremena za implementaciju aktivnosti do kraja meseca (do 31. oktobra).

Šta ako ne znam da li moja ideja odgovara zahtevima izazova?

Ukoliko se pitate da li vaša ideja odgovara zahtevima izazova, predlažemo vam da se detaljno upoznate sa UNESCO uputstvima o obeležavanju Global MIL Week 2020. Dodatno, ohrabrujemo vas da se upoznate malo bolje sa aktivnostima koje su širom sveta u okviru MIL Nedelje bile sprovedene proteklih godina kako biste što bolje formulisali svoj predlog.

Moram li da imam tim ili mogu i samostalno da prijavim svoju ideju?

Mogu se prijaviti samo predstavnici neprofitnih organizacija ili lokalnih medija, registrovanih u Republici Srbiji. Poziv nije namenjen fizičkim licima (pojedincima).

Da li projekat treba da bude nov?

Projekat ne mora biti nov, niti kreiran isključivo i po prvi put za potrebe ovog poziva. Ono što mora da sadrži je jasno obrazloženje kako predložene aktivnosti unapređuju stanje medijske i informacijske pismenosti u lokalnoj zajednici i šire i kako pomažu u borbi protiv poplave dezinformacija u vezi sa pandemijom.

Da li moram da imam dodatnu prateću dokumentaciju za svoju ideju ili detaljniji opis?

Ne morate da imate dodatnu dokumentaciju, dovoljno je da jasno izložite svoju ideju i jednostavnim jezikom objasnite kako ćete iskoristiti sredstva u slučaju da budete jedan od pobednika.

Ipak, ukoliko smatrate da je za vas bolje da osim podataka koje ste ostavili prilikom popunjavanja formulara priložite i dodatne materijale – moći ćete i to da uradite u odgovarajućem polju ovog onlajn formulara.

Koliko sredstava mogu da tražim?

Ukupan fond bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000 dinara.

Projekti mogu biti podržani pojedinačnim iznosima od 300.000, 200.000 ili 100.000 dinara, u zavisnosti od kompleksnosti predloženih aktivnosti i realnih resursa koji su neophodni za realizaciju.

O iznosu sredstava po pojedinačnom projektu odlučuje Komisija, u skladu sa propisima iznetim u Pravilniku.

Šta se dešava kad prijavim ideju?

Kada dobijemo vašu ideju, naš tim će sprovesti primarnu selekciju i odlučiti da li ona odgovara zahtevima izazova. Ukoliko ispunjava sve uslove, bićete o tome obavešteni, a vaša prijava će ući u razmatranje za dodelu bespovratnih sredstava.

Preduslov učešća na izazovu su sledeći kriterijumi:

 • Tehnička ispravnost priložene dokumentacije (popunjena sva polja, pravilno i adekvatno, u formularu, blagovremeno poslata prijava),
 • Pravna i administrativna spremnost da se prime bespovratna sredstva za implementaciju projektne aktivnosti (nemanje dugovanja prema državi i trećim licima, da tekući računi pravnog lica nisu u blokadi). Spremnost za prijem bespovratnih sredstava dokazuje se proverom statusa registrovanog udruženja ili medija u registru Agencije za privredne registre na adresi apr.gov.rs, kao i proverom o tome da pravno lice nema račun u blokadi u poslednjih godinu dana uvidom u javni registar Pretraživanja dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije na adresi nbs.rs.

Kako izgleda proces izbora pobednika?

Po prispeću, sve prijave koje su prošle primarnu proveru biće prosleđene Komisiji na razmatranje. Zadatak Komisije je da odluči o pobednicima i raspodeli ukupan fond za bespovratna sredstva namenjena implementaciji najboljih predloženih aktivnosti.

Ko odlučuje o pobednicima?

Pobedničke projekte će birati Komisija, čiji će sastav biti naknadno objavljen.

Kako se odlučuje o tome koji projekat dobija koliko sredstava?

Pobednički projekti će se odabrati na osnovu kvaliteta ideje, kao i njenog uticaja i primenjivosti u oblasti unapređenja medijske i informacijske pismenosti u lokalnoj zajednici.

Kriterijumi za odlučivanje su sledeći:

 1. Tema i odgovor na zadatak – projekti koji jasno podržavaju unapređenje medijske i informacijske pismenosti, sa fokusom na borbu protiv poplave dezinformacija u vezi sa pandemijom,
 2. Ciljna grupa i potencijalni uticaj – projekti koji imaju značaj za lokalnu zajednicu i uključuju neku od ciljnih grupa: građane – posebno mlade, komunikatore – naročito medije i javnu upravu), biznise i/ili influensere (uključujući i procenu broja korisnika projekta),
 3. Izvodljivost projekta – predlog budžeta u odnosu na predložene aktivnosti,
 4. Kapacitet pravnog lica da iznese projektne aktivnosti – opis pravnog lica, ljudstvo i druge resurse i potencijalno iskustvo u izvođenju prethodnih sličnih aktivnosti,
 5. Argumentovan opis i relevantnost problema, te jasno definisani i merljivi ciljevi,
 6. Usklađivanje postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta i
 7. Potencijal za nastavak projekta u budućnosti – održivost projekta.

Šta ako moja ideja bude izabrana?

Kada se odaberu pobednički projekti, sa svima se potpisuje ugovor i sredstva se uplaćuju prema predloženoj formuli: ⅓ sredstava avansno, a ostatak od ⅔ po realizaciji aktivnosti i podnošenju narativnog i finansijskog izveštaja, koji mora biti odobren od strane Organizatora.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.